Gebruiksvoorwaarden

De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling, garandeert niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke fouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling en/of bij de organisaties die toestemming gaven voor publicatie van blog posts, artikelen of boeken aan Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling via deze website. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling, behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor.

U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.