ARTIKELEN & BOEKBIJDRAGEN

Hier vindt u artikelen en boekbijdragen van mijn hand. Via de afbeelding komt u bij de PDF.

GESTALTWETTEN VOOR HET SCHONE IN ORGANISEREN

Kessener, B.

In: ‘Over het schone. 32 bespiegelingen over organiseren en (bege)leiden’ door Segers J. en M. de Man (red), Hoofdstuk 30, p 283 – 293

Het Schone is onderdeel van de missie van Sioo. In een bijdrage aan dit boek onderzocht ik of en hoe we schone organisaties kunnen ontwerpen. Ik vond dat schone organisaties verschillende bruikbaarheden van actoren weten uit te lijnen tot een eenvoudige, externe positionering en aanbod. Organisaties die ondanks verschillende taal en disciplines de veelheid van organisatiedelen weten te smeden tot eenvoudige interne structuren, routines en patronen van mensen en middelen.

HOE(ZO) MANAGEMENT?
BEER, JAQUES EN HOEBEKE OVER DE WAARDE VAN HIËRARCHIE

Kessener, B.

In: Tijdschrift voor Management en Organisatie, Themanummer Tijdloze helden, nr 5/6, 2020, p 44-59

Het fenomeen management staat onder druk en wordt geassocieerd met macht, toezicht en controle en de beperking van professionele autonomie. Ook veel managers weten eigenlijk niet echt wat ze bijdragen. In dit artikel schets ik de relatie tussen management en zelforganisatie/-sturing, de meerwaarde van verschillende hiërarchische lagen en het (management)werk per laag volgens drie systeemdenkers.

LUC HOEBEKE: ‘WAT ALS WE DE DAGELIJKSE PRAKTIJK EENS SERIEUS NAMEN?’

Kessener, B.
In: Kessener, B en L. Van Oss. Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen, Vakmedianet, Deventer, 2019, ISBN 9789462762596, p 229-247

Organisatiedeskundige Luc Hoebeke adviseerde vele bedrijven en instellingen. In 1994 schreef hij zijn enige boek: Making Worksystems Better: A Practitioner’s Reflections. Hoebeke wil organisaties en de mensen daarbinnen beter laten functioneren. Hij is ervan overtuigd dat de praktijk en het dagdagelijkse handelen daarbij als vertrekpunt moeten worden genomen en niet de procedures, het beleid of de strategie. In dit hoofdstuk een beschrijving van zijn werken met een koppeling aan een casus.

VITALISEREN VAN GESTAGNEERDE ORGANISEERPROCESSEN

Termeer, K. en B. Kessener
In: Kessener, B en L. Van Oss. Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen, Vakmedianet, Deventer, 2019, ISBN 9789462762596, p 287-303

Bij complexe maatschappelijke vraagstukken blijkt vaak dat doorgaan op gebaande paden niet leidt tot de gewenste, noodzakelijk geachte uitkomsten. ‘De knop moet om’ is het adagium. Echter hoe en aan welke knoppen kun je draaien? In dit artikel beschrijven we een groep ambtenaren ineen beleidsproces richting duurzame landbouw. Door middel van een reflectief actieonderzoek, in coproductie met betrokkenen, gaan we op zoek naar die knoppen.

DE ORGANISATIE ALS SYSTEEM
EEN CALEIDOSCOOP VAN ZIENSWIJZEN

Kessener. B en L. van Oss
In: Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr 3, 2018, p 70-83

Systeemdenken zoals we het nu kennen, stamt uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Inmiddels is het een veelzijdig vakgebied met een gedeelde grindslag en een groot aantal theorieen met elk eigen uitgangspunten. Allemaal gebruiken ze het woord systeem, maar de invulling ervan, de focus ofwel dat waarnaar gekeken wordt, is steeds anders. In dit artikel verkennen we de verschillende benaderingen.

HET NIEUWE ORGANISEREN
HOE U EXCELLENT ORGANISEERT

Kessener, B.
In: Sioo Change, nr 21, mei 2013, p 18-19

In dit artikel gaan we in op de begrippen ‘organisatie’ en ‘organiseren ‘alvorens we ingaan op wat ‘nieuw organiseren’ dan betekent.

ONTWERPEN VAN(UIT) MACHT

Kessener, B.
In: Sioo Change, nr 17, mei 2011, p 18-20

In het populaire veranderkundige discours onder organisatieprofessionals staat ‘ontwerpen’ gelijk aan het planmatig, top down en dus machtsgebaseerd veranderen van de organisatie. Dat is een andere associatie bij ontwerpen dan ik  heb. In dit artikel verken ik dit en kom tot de conclusie  dat ontwerpen voor organisatieprofessionals wat mij betreft dus niet zozeer gaat over ontwerpen vanuit macht alswel over ontwerpen van macht.

BOEKBESPREKING – ORGANIZATIONS, SOCIAL SYSTEMS CONDUCTING EXPERIMENTS VAN J. ACHTERBERGH EN D. VRIENS

Kessener, B.
In: Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr 5, sept/ okt 2010, p 60-71

In dit artikel bespreek ik het boek “Organizations. Social Systems Conducting Experiments” van Jan Achterbergh en Dirk Vriens. Het boek is een gedegen beschouwing op organisaties en het ontwerp van succesvolle organisaties. Het gaat terug naar de grondbeginselen van organiseren. Na een korte inleiding over de auteurs en het boek geef ik een samenvatting van het boek. Vervolgens geef ik mijn indrukken en een gebruikshandleiding voor het boek.

GEEN VERANDERING ZONDER ORGANISATIEKUNDIGE BAGAGE

Kessener, B.
In: Management en Consulting, nr 2, mrt/ april 2010, p 34-36

Afgelopen decennia stond ‘veranderen’ volop in de belangstelling.  Met de opkomst van verandermanagement is de organisatiekunde wat naar de achtergrond verdwenen. Echter veranderkunde en organisatiekunde zijn twee zijdes van dezelfde medaille.

ORGANISATIE BOUWMEESTERSCHAP

Kessener, B.
In: Designing Complex Organizations. Symposiumbundel ‘De Lampionnenfabriek’, jan 2010

Efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit èn vernieuwende producten en diensten zijn belangrijke prestatiecriteria richting de klant. Daarnaast gelden de eisen en wensen van aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij. Om aan alle vereisten te voldoen is een goed toegesneden organisatiearchitectuur noodzakelijk.  Dit artikel schetst het vakmanschap van de organisatiebouwmeester.

DE PROFESSIONAL ALS ONDERZOEKER VAN EIGEN WERK

Kessener, B.
In: Smid, G. en E. Rouwette (red) Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken. Van Gorcum, Assen, 2009, ISBN: 9789023245247, p 219-230

Professionals moeten in interactie met hun klanten iets goed kunnen doen en zich tegelijkertijd afvragen of zij wel het goede doen.  De vakbekwaamheid moet worden onderhouden en voortdurend ontwikkeld. In plaats van professionaliteit kunnen we dan misschien beter spreken van professionaliseren. In deze bijdrage verken ik wat dit ‘professionaliseren’ inhoudt: Hoe ziet het professionaliseren als proces eruit? Wat gebeurt er met/ in de vakman die zich professionaliseert? En waarin is de senior professional anders dan de junior?

ORGANISEREN VAN DIEPGAAND LEREN
VERANDEREN ALS REFLEXIEF BETEKENISGEVEN

Kessener, B. en K. Termeer
In: Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr 3-4, mei/ aug 2006, p 236-250
In: Boonstra, J. en L. de Caluwé (red), Interveniëren en veranderen. Kluwer, Deventer, 2006, ISBN 9013039766, 236-250
In: Boonstra J. en L. de Caluwé (eds), Intervening and Changing. John Wiley & Sons, Ltd, 2007 ISBN 9780470512012

In dit artikel onderzoeken we de implicaties van de verdwijnende grens tussen een organisatie(deel) en haar omgeving op het werk van de verandermanager. Deze zoektocht raakt de tradities van organiseren, veranderen, leren en betekenis geven. Aan de hand van een casus schetsen we hoe organiseren te zien is als collectieve betekenisgevingsprocessen. We onderscheiden vier verschillende manieren om dit leren te organiseren. Elke manier werken we uit naar de rol van de verandermanager en mogelijke interventies.

VITALISEREN VAN GESTAGNEERDE ORGANISEERPROCESSEN

Termeer en B. Kessener
In: Tijdschrift voor Management en Organisatie, nr 2, mrt/ april 2006, p 27-40
In: The Journal of Applied Behavioral Science, nr 43, 2007, p 256-273 

Bij complexe maatschappelijke vraagstukken blijkt vaak dat doorgaan op gebaande paden niet leidt tot de gewenste, noodzakelijk geachte uitkomsten. ‘De knop moet om’ is het adagium. Echter hoe en aan welke knop-pen kun je draaien? In dit artikel beschrijven we een groep ambtenaren ineen beleidsproces richting duurzame landbouw. Door middel van een reflectief actieonderzoek, in coproductie met betrokkenen, gaan we op zoek naar die knoppen.

DIALOOG VAN DE PROFESSIONAL MET DE PRAKTIJK

Kessener, B.
In: Management en Consulting, nr 1, jan/ feb 2005, p 10-13

Deel 2 in de serie Vaktechniek.
Eerder in de serie Vaktechniek bleek dat ‘reflecteren meer dan evalueren’ is (Management Consultant Magazinenr 5, 2003). In dat artikel werd ingegaan op het wat en waarom van reflecteren. En niet op het hoe. Hoe is het reflecteren in de eigen praktijk vorm te geven?

REFLECTEREN MEER DAN EVALUEREN

Kessener, B.
In: Management en Consulting,  nr 5, sept/ okt 2003, p 28-31

Deel 1 in de serie Vaktechniek.
Zowel binnen de Orde voor organisatieadviseurs als binnen de verschillende adviesopleidingen wordt gepredikt dat adviseurs moeten reflecteren. Dat zou belangrijk zijn voor de kwaliteit van dienstverlening en de professionalisering van de adviseur zelf. Maar wat doe je eigenlijk als je reflecteert?